صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   هیئت علمی خانه مهندسی شیمی

 اعضای هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران

 

دکتر اقبال احمدی

 


 

  

امیر رضا تقوی

 

  میلاد مقصودی مدیر خانه مهندسی نفت ایران

 

دکتر اقبال احمدی

مدیر گروه و عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی شیمی

 

 

 

دکتر خادم الحسینی

 عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی شیمی 

استاد تقوی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس مقصودی

موسس خانه مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت 

 

مهندس شریفی

 

 

 

 

مهدی رضوی فر

 


 

 


مهندس قاسم زاده 

 

مهندس شريفی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

دکتر رضوی فر

مدرس دوره های نرم افزاری

دکتری مهندسی نفت 

مهندس ساکی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

مهندس قاسم زاده

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

خانه مهندسی شیمی ایران

 

ذکریا لولویی

 

  

 

 

مهندس علیزاده

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس لولویی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

مهندس پورپروانه

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس موسوی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 


 

 

مهندس سعید رحمانی


 


مهندس بهروزی فر

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

مهندس حمید

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس سعید رحمانی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


 

مهندس صالحی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"