صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   هیئت علمی خانه مهندسی شیمی

 اعضای هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران

 

  

 دکتر اقبال احمدی 

امیر رضا تقوی

 

 مهندس سعید خواجه

 

دکتر فلسفی

عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی شیمی 

 

دکتر اقبال احمدی

مدیر گروه و عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی شیمی 

استاد تقوی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس خواجه

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

 

مهندس شریفی

 

 

 

 

مهدی رضوی فر

  

 


مهندس قاسم زاده 

 

مهندس شريفی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

دکتر رضوی فر

عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی نفت 

مهندس رحمانی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

مهندس قاسم زاده

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

خانه مهندسی شیمی ایران

 

ذکریا لولویی

 

  

 

 

مهندس علیزاده

مدرس دوره های تخصصی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس لولویی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 

مهندس پورپروانه

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

مهندس موسوی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 


 

 

مهندس سعید رحمانی


 

 

مهندس بهروزی فر

مدرس دوره های نرم افزاری و تخصصی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

مهندس حمید

مدرس مدعو

 دوره های مقدماتی بهره برداری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس سعید رحمانی

مدرس دوره های نرم افزاری و کنکوری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


 

مهندس صالحی

مدرس دوره های نرم افزاری

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"