استان خراسان رضوی - سبزوار

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان خراسان رضوی - سبزوار:

دانشگاه حکیم سبزواری


مدیر اجرائی: مهندس شعبانی           09117549732

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"