صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
    منابع مطالعاتی پیشنهادی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ویژه کنکور 1400

نام درس

الویت اول

الویت دوم

اولویت سوم

زبان عمومی


کتاب 504 واژه

 

کتاب 1100 واژه

 

 

Essential Words for TOEFL


زبان تخصصی

 


کتاب زبان تخصصی

راهیان ارشد

 

-

-

انتقال حرارت

 

 کتب ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

کتاب انتقال حرارت

مدرسان شریف

 

 


کتاب انتقال حرارت

راهیان ارشد

 


کتاب انتقال حرارت

جهش

"حجم مطالب زیاد است"


ترمودینامیک 1

 

 

 

جزوه ترمودینامیک1

دکتر موسویان

 

رجع کامل ترمودینامیک ( انتشارات جهش - تألیف امید بابایی)

کتاب ترمودینامیک

جهش

 


کتاب ترمودینامیک1

راهیان ارشد


ترمودینامیک 2

 

 

کتاب ترمودینامیک 2

راهیان ارشد

 

 

جزوه ترمودینامیک2

دکتر موسویان

 

 

رجع کامل ترمودینامیک ( انتشارات جهش - تألیف امید بابایی)

کتاب ترمودینامیک

جهش

مکانیک سیالات

 


 


کتاب سیالات

سری دو جلدی

راهیان ارشد

 "مهندسی شیمی"

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه سیالات

دکتر باستانی

"دانشگاه صنعتی شریف"

 

 

 

 

کتاب سیالات

پارسه

"این کتاب به دلیل دید مهندسی مکانیک در اولویت سوم می باشد"

 

کنترل فرآیند

 

 


کتاب کنترل فرآیند

راهیان ارشد

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

انتقال جرم

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد مدرسان شریف

کتاب انتقال جرم و عملیات

مدرسان( بخش جرم)

 

 

 

 

کتاب انتقال جرم

راهیان ارشد

 

 

 

کتاب انتقال جرم

جهش

" حجم زیاد و مطالب اضافی"

 

عملیات واحد1

 

 

کتاب عملیات واحد

راهیان ارشد


 

 

 

جزوه عملیات واحد1

دکتر احسانی

"دانشگاه صنعتی اصفهان"

 

جزوه عملیات واحد 1

دکتر سیف کردی

"دانشگاه صنعتی شریف"

 

عملیات واحد2

 


کتاب عملیات واحد

راهیان ارشد


 

-

 

-

طراحی راکتور

 

جزوه سینتیک و طراحی راکتور

دکتر فاطمی

دانشگاه تهران

 


 

 


کتاب سنتیک و طراحی راکتور

راهیان ارشد


کتاب سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی - پوران پژوهش

کتاب سنتیک و طراحی راکتور

پوران پژوهش


ریاضیات

عددی و کاربردی

 

 

 

ریاضیات عددی

راهیان ارشد ج 1

 


کتاب کاربرد ریاضیات

پارسه


 

 


ریاضیات عددی

راهیان ارشد ج2

 

 

-

 

 

 

 

** برای خرید کتب مورد نیاز خود با تخفیفات ویژه به فروشگاه خانه مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید**

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"