صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   زبان عمومی

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

 

 

25% اول

 

Vocabulary

      Essential words for Toefle: 1-7

       504 : 1-10

     1100: 1-10

Grammer

    Nouns- Articles- pronouns-verb-auxiliary verb


 

 

 

 

 

 


25% دوم

 

Vocabulary 

   Essential words for Toefle: 8-16

 504 : 11-20

1100: 11-20

Grammer

   Active& passive

  Adjectives

  adverbs

 Wish + could

 conditional


 

 


 

 

 

25% سوم

 

Vocabulary 

Essential words for Toefle: 17-24

 504 : 21-30

1100: 21-35

Grammer

 Noun clauses

 Adjective clauses

Adverb clauses

 Participial clauses


 

 

 

 

 


25% چهارم

 

Vocabulary 

 Essential words for Toefle: 25-30

 504 : 31-42

1100: 36-46

Grammer

 Reporting

 Sentence structure (parallel & inversion)

 Prepositions& conjunctions


 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"