صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ترمودینامیک

 ترمودینامیک

 

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

 

 

 25% اول

 

مفاهیم اولیه ترمودینامیک، تعادل، حالات ترمودینامیکی و توابع حالت، محاسبه کار برای فرآیند‌های

مختلف ترمودینامیکی، تعریف آنتالپی، انرژی داخلی، ظرفیت حرارتی، پدیده اختناق و ضریب ژول

تامسون خواص فاز و نمودارهای فاز، معادله کلازیوس کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک برای

سیستم‌‌های بسته و باز، قانون دوم ترمودینامیک، بازده گرمایی، ضریب عملکرد سیکل ایده آل کارنو،

ماشین‌های گرمایی و یخچال


 

 

 

25% دوم

 

آنتروپی، تولید آنتروپی، تغییر آنتروپی در گازهای ایده آل، تغییر آنتروپی در مایعات و جامدات، بازده

آیزنتروپیک، گاز ایده آل و روابط آن، روابط PVT برای گازهای حقیقی، ضریب تراکم ناپذیری، دمای بویل،

روابط ترمودینامیکی، روابط ماکسول


 

 

 

 

 

 25% سوم

 

خواص ترمودینامیکی مخلوط‌های همگن، خواص جزئی مولی، معادله گیبس دوهم، فوگاسیته و

ضریب فوگاسیته، تغییرات فوگاسیته و ضریب فوگاسیته با دما و فشار، خواص باقیمانده، محاسبه

فوگاسیته برای مواد خالص، فوگاسیته محلول‌‌ها، محلول ایده آل، قانون لوئیس رندال و قانون هنری،

تغییر خواص ترمودینامیکی در اثر اختلاط، اکتیویته و ضریب اکتیویته، تغییرات فعالیت و ضریب

فعالیت با دما و فشار، خواص افزونی، قانون رائولت، انحراف از قانون رائولت، نقطه آزئوتروپ، تعادل

فازی و محاسباتVLE ، محاسبات FLASH


 


25% چهارم

 

تعادل واکنش‌های شیمیایی، مختصه واکنش، معیار تعادل در یک سیستم، ثابت تعادل و اثر دما روی

آن، روابط میان ثابت تعادل و ترکیب نسبی، قانون فازهای گیبس، قضیه دوهم، محاسبه درجه آزادی،

فرایندهای جریانی، نیروگاه بخار، سیکل‌های هوایی استاندارد، تبرید و مایع‌سازی، خواص سایر سیکل

های ترمودینامیکی


 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"