صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   طرح راکتورهای شیمیایی

 طرح راکتورهای شیمیایی

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

 

 

25% اول

 

تقسیم‌بندی واکنش‌‌های شیمیایی، مفهوم سرعت واکنش، معادله سرعت تعادل در واکنش‌های شیمیایی، انرژی

فعال سازی و اثر دما روی آن، تئوری آرینیوس، تئوری برخوردی، تئوری حالت گذار، تئوری تقریب حالت پایدار،

راکتور ناپیوسته و معادلات اولیه آن (واکنش درجه صفر، درجه 1 و ...) در حجم ثابت، معادلات تجربی سرعت

واکنش.


 

 

 

25% دوم

 

واکنش‌های رادیواکتیو، واکنش برگشت‌پذیر تک مولکولی درجه اول، واکنش اتوکاتالیزوری، واکنش تخمیری،

راکتور ناپیوسته حجم متغیر، زمان اتمام واکنش، زمان نیمه عمر، زمان اقامت و زمان اقامت متوسط و

روابط

آنها با میزان تبدیل، عدد دام کهلر، راکتور با جریان برگشتی


راکتورهای پیوسته (واکنش منفرد)


 

25% سوم

 

واکنش‌های چندگانه برای راکتورهای batch، CSTR، PFR، واکنش‌های سری، موازی


 

 

25% چهارم

 

انتخاب راکتور مناسب، اثر درجه واکنش روی تولید محصولات در واکنش‌های موازی و سری، نسبت تشکیل آنی

و کلی و اتصال راکتورها به هم، اثرات دما و فشار


 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"