صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انتقال جرم و عملیات واحد

انتقال جرم و  عملیات واحد 1و2

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

 

 

 

25% اول

 

مقدمه‌ای بر عملیات انتقال جرم، تقسیم‌بندی عملیات انتقال جرم (مکانیکی و غیرمکانیکی، پایا و ناپایا،

عملیات مستقیم و غیرمستقیم و ...)،  نفوذ مولکولی، شار انتقال جرم و روابط آن، قوانین اول و دوم فیک،

نفوذ همراه با واکنش شیمیایی و بدون واکنش شیمیایی، نفوذ جزء A به داخل جزء ساکن B، نفوذ متقابل با

مول‌های برابر، نفوذ مولکولی در مایعات، ضریب نفوذ در گازها و مایعات، نفوذ در مخلوط چند جزئی در

حالت پایا، معادلات پیوستگی، تعیین توزیع غلظت، نفوذ در جامدات، ضرایب انتقال جرم، معادلات نفوذ

درهم، ضریب انتقال جرمF، ضریب انتقال جرم K، اعداد بدون بعد، تعیین ضرایب انتقال جرم ( استفاده از

تئوریها، آنالیز ابعادی، تشابه بین پدیده‌ها، تئوری لایه مرزی، تجزیه و تحلیل ریاضی)


 

 

 

 

 

25% دوم

 

انتقال جرم بین فازها، ضرایب کلی انتقال جرم، واحدهای تک مرحله‌ای انتقال جرم و مجموعه واحدها، خط

تبادل و تعادل، جریان متقاطع، جریان هم جهت، جریان متقابل، بازده مورفری، معادلات کرمسر، دستگاه‌های

مربوط به عملیات گاز مایع، برج‌های سینی دارو پر شده، انواع سینی‌ها، بازده کلی و بازده مورفری برای

سینی‌های برج سینی‌دار، افت فشار، مشخصات عمومی برج‌های سینی‌دار و پر‌شده، انواع پرکن، واحدهای

انتقال و ارتفاع معادل یک واحد تئوری، ماندگی، مقایسه برج‌‌های سینی‌دار و پر شده، مخازن همزده، برج‌های

جداره مرطوب، برج‌های پاششی، سایر برج ها و دستگاه های انتقال جرم، جذب گاز، جریان‌های همسو و

ناهمسو، حداقل حلال مورد نیاز


 

 

 

 

25% سوم

 

تقطیر، تعادل‌های مایع بخار و دیاگرام‌های فشار دما غلظت، محاسبات فراریت نسبی مخلوط‌های

ایده‌آل انحراف از حالت ایده‌آل و تشکیل آزئوتروپ، محاسبات نقطه حباب و شبنم، تقطیر آنی(flash) و

تقطیر جزء به جزء، محاسبات مربوط به برج تقطیر سینی‌دار از روش مک کیب تیل و روش پانچون

ساواریت، تقطیر استخراجی و تقطیر مولکولی، استخراج مایع از مایع و دستگاه‌های مربوطه، دیاگرام‌های

مثلثی و انواع آن، انتخاب حلال مناسب و میزان آن


 

 

25% چهارم

 

تبخیر ، جذب سطحی، رطوبت‌زنی و رطوبت‌زدایی، ، خشک‌کردن، استخراج از جامد، کریستالیزاسیون،

فیلتراسیون


 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"