صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   HSE ویژه پیمانکاران

 

 

 


 

 

 

 

  HSE    ویژه پیمانکاران 

 

 

معرفی :

HSE مخفف کلمات  (Health بهداشت (Safetyایمنی و محیط زیست (Environment می باشدامروزه با توجه به رشد صنایع تولیدی توجه به مسائل ایمنی و سلامت انسان ها و همچنین حفظ محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار استعدم رعایت مسائل ایمنی در سازمان ها خسارت های مالی و جانی زیادی دربرداشته و اثرات کوتاه مدت یا بلندمدت متعددی را بر سلامت انسان ها داشته است. از این رو استقرار سیستمی با رویکرد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان ها امری ضروری استدر سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آموزش نقش مهمی دارد چرا که یکی از دلایل مهم بروز حوادث در سازمان ها عدم آموزش و آگاهی پرسنل می باشد. از این رو در این سیستم الزاماتی درخصوصشناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تدوین شده است .آشنایی افراد با خطراتی که در کمین آن هاست و اهمیت توجه به این خطرات از موارد اشاره شده در این استاندارد می باشد. برای به حداقل رساندن حوادث و بالا بردن ایمنی در سازمان ها باید برنامه ریزی برای آموزش مستمر پرسنل صورت گیرد و همچنین نظارت بر عملکرد افراد بر اساس اصول ایمنی انجام شودسیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سه فاز پیش گیری، کنترل قبل از شروع فعالیت و حین فعالیت و اقدامات اضطراری بعد از بروز حادثه در جلوگیری از خطرات ایفای نقش می نماید. این سیستم از طریق بالا بردن ایمنی در سازمان و همچنین کاهش هزینه ها و ارتقای روحیه پرسنل نقش مهمی در بهبود خروجی سازمان خواهد داشت. 

 

 

دستورالمعلHSEپیمانکاران: 

 

 

آشنایی با الزامات HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران

اهم وظایف

خط مشی، مدیریت و کنترل

ü     زیر ساخت ها/ تخصیص منابع

ü     پیمانکاران فرعی

ü     ارتباطات

ü     مدیریت زمان

ü     مدیریت تغییر

ü     مدیریت ریسک

ü     جبران خسارت


شرح وظایف HSE و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار

آموزش HSE رده های شغلی

راهکارها و راهبردی نمودن HSE

ü     برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS

ü     ممیزی و بازرسی HSE

ü     طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

ü     مدیریت بهداشت

ü     مدیریت ایمنی و آنش نشانی

ü      مدیریت محیط زیست

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"