صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دانشگاه های سراسری

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

دانشگاه اراك

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه صنعتي همدان

دانشگاه تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

دانشگاه علم و فناوري مازندران - بهشهر

دانشگاه رازي - كرمانشاه

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه سمنان

دانشگاه كاشان

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

دانشگاه كردستان - سنندج

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

دانشگاه گيلان - رشت

دانشگاه شيراز

دانشگاه مازندران - بابلسر

دانشگاه صنعتي اروميه

دانشگاه محقق اردبيلي- اردبيل

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان

دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران

دانشگاه ياسوج

دانشگاه صنعتي بابل

 

 

 

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"