صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل زمستان

تقویم خانه مهندسی شیمی در تهران، زمستان 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

 معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

Mat-01

بخش اول دوره آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

10 و 11 دی ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

Piping

تئوری Piping

48 ساعت

آغاز دوره از 24 دی ماه

(پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

معرفی Piping

معرفی مباحث دوره

H-01

بخش اول دوره شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

به تاریخ 1 و 2 بهمن ماه موکول شد

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

Olga

دوره جامع نرم افزار Olga  در صنایع نفت و گاز

12 ساعت

24 و 25 دی ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

ASP01

بخش اول شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

16 ساعت

ظرفیت تشکیل کلاس 3 نفر

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

FG-01

بخش اول دوره آموزشی شبیه سازی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار
 
Fluent & Gambit

16 ساعت

ظرفیت تشکیل کلاس 3 نفر

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

Mat-02

بخش دوم دوره آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

14 و 21 اسفند ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

ASP02

بخش دوم شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

16 ساعت

ظرفیت تشکیل کلاس 3 نفر

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

H-02

بخش دوم دوره شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

22 و 23 بهمن ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

VBA

ماکرونویسی در نرم افزار اکسل با مثال های کاربردی برای مهندسان شیمی و نفت

12 ساعت

15 و 16 بهمن ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

Piping

تئوری Piping

32 ساعت

 14 و 23 و 26 و 27 اسفند ماه

معرفی Piping

معرفی مباحث دوره

FG-02

بخش دوم دوره آموزشی شبیه سازی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار
 
Fluent & Gambit

16 ساعت

ظرفیت تشکیل کلاس 3 نفر

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

MBAL

محاسبات موازنه مواد و کاربردهای آن در مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار MBal

12 ساعت

6 و 7 اسفند ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

C-01

بخش اول دوره مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

14 ساعت

6 و 7 اسفند ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

PFD & P&ID

دوره جامع مبانی و اصول طراحی مدارک و نقشه های فرآیندی PFD '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' P&ID

24 ساعت

12 الی 14 اسفند ماه

معرفی دوره

معرفی مباحث دوره

PDS

دوره جامع دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process data sheets

28 ساعت

19 الی 21 اسفند ماه

معرفی دوره

معرفی  مباحث دوره

C-02

بخش دوم دوره مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

12 ساعت

20 و 21 اسفند ماه

معرفی نرم افزار

معرفی مباحث دوره

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"