صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   Process Modeling & Simulation& Control

 

Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineering

 


 

 

Prof. William L. Luyben

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"