صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   HandBooks

 

Perry''s Chemical Engineer''s HANDBOOK

  

 

Robert H. Perry

Don W. Green

 

 

 

 

 


HANDBOOK of Chemical Processing

  

 

 

Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

Chemical and Biomolecular Engineering HANDBOOK

  

 

John B. McLaughlin

 

 

 

 

 

 

 

Chemical Process and Design HANDBOOK

  

James G. Speight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPING HANDBOOK

  

 

Mohinder L. Nayyar

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"