صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   Ansys Fluent guide

 

 

Ansys Fluent

 


 


 Release 15.0
 November 2013

 

  

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"