صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو حذف فیزیکی گازهای غیرقابل کندانس

 

 

حذف فیزیکی گازهای غیر قابل کندانس ( دی اریتور)

                                                                                   

 

 
 

 

در یک تعریف ساده دی اریتور یک مبدل حرارتی با تماس مستقیم است که به کمک برخورد آب و بخار و در نتیجه گرم کردن آب(قانون هنری) گازهای محلول در آب را از آن جدا می کند. همچنین به دلیل پایین بودن فشار جزئی گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی اریتور ، گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود (فاز بخار) منتقل می گردند. مشاهده ویدئو

 


  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"